Faktory zvyšující a faktory snižující riziko závislostí u dětí

České děti jsou v různých závislostech na špici. Praktici by měli pomáhat se včasným záchytem.

V počtu dětí a mladistvých, kteří někdy v životě kouřili cigarety, pili alkohol nebo užili konopí, se Česká republika stále umisťuje na prvním místě mezi evropskými zeměmi. Během covidu se podle lékařů situace ještě zhoršila.

Adiktologové z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice nyní ve spolupráci s Odbornou společností praktických dětských lékařů a Nadací Sirius proto pro praktické pediatry a pediatrické sestry připravují vzdělávací kurzy. Pomohou jim závislosti rozeznat a zachytit přímo v jejich ordinacích a následně zprostředkovat specializovanou péči.

Statistické výsledky i zkušenosti lékařů poukazují na zvýšenou potřebu včasného záchytu závislostního chování i na úrovni primární péče – tedy v ordinacích dětských praktických lékařů. Experti z Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN proto připravují ve spolupráci s Odbornou společností praktických dětských lékařů a s podporou Nadace Sirius elektronické vzdělávací kurzy pro lékaře a sestry, které nabízí teoretický základ i praktický postup pro řešení konkrétních závislostních projevů.

„Je dobře, že se podařilo na tvorbu a ověření těchto kurzů získat finance a že je můžeme nyní připravit pro praxi a pečlivě krok za krokem implementovat do tuzemských podmínek. Dětští praktici a sestry budou díky nim schopni u svých pacientů lépe rozeznat rizikové chování či přímo příznaky závislostí a případně rychle zasáhnout – a to jednak vlastní krátkou intervencí a jednak nasměrováním pacienta a jeho rodičů na nově vznikající adiktologické ambulance a expertní adiktologická centra pro děti a mladistvé,“ vysvětluje přednosta Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.

Situace se zhoršila díky pandemii

Z dat Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách a dat Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti vyplývá, že závislost na tabáku se může týkat až 44 600 osob v české populaci 14–19letých. Ohledně užívání alkoholu je situace ještě nepříznivější. Odhadem u nás pije nadměrné množství alkoholu až 114 400 mladistvých. Opakované užívání konopných látek se týká přibližně 63 500 z nich. Pervitin užívá v současné době celkem 2 750 a heroin nebo jiné opiáty 2 100 mladistvých. Významným ukazatelem problémového užívání návykových látek je injekční užívání drog, které se týká až 3 460 jedinců v uvedeném věku. V počtu mladistvých, kteří si někdy v životě zapálili cigaretu, okusili alkohol nebo užili konopné látky, je Česká republika na prvním místě ze všech sledovaných evropských zemí. Lékaři navíc upozorňují, že závislostních problémů registrují čím dál tím víc.

A problémem nejsou jen látkové závislosti, ale i ty nelátkové, kam patří například sociální sítě. „To, že závislostního chování dětí a mladistvých přibývá, vnímají asi všichni dětští praktici. Z mého pohledu se to jasně ukázalo v ‚covidové době‘ plné nejrůznějších omezení. Výrazný je příklon k závislostem zdánlivě ‚méně nebezpečným“, jako jsou mobilní telefony, tablety, internet, sociální sítě a podobně,“ říká předsedkyně Odborné společnosti praktických dětských lékařů MUDr. Alena Šebková.

Nové kurzy, které by měly záchyt závislostí u dětí a mladistvých zlepšit, budou čerpat z kurikula obsáhlého manuálu CRAFT, který vznikl ve spolupráci dětských praktiků a pediatrů a který byl v roce 2020 inovován do současného třetího vydání. Manuál uvádí například následující faktory, které mohou riziko vzniku závislostí zvyšovat, nebo snižovat.

Faktory zvyšující riziko vzniku závislostí

 • problémové chování v dětství, zanedbávaní a zneužívání
 • v adolescenci malá sebedůvěra a sebeúcta, chronická nemoc a hendikep, špatný školní prospěch, sklon k riskování, duchovní prázdnota, absence smyslu života
 • duševní nemoc
 • významná ztráta v rodině
 • chronicky nemocní rodiče
 • rodiče příliš autoritativní, nebo naopak nadměrně benevolentní
 • nedostatečná komunikace a dysfunkční rodina
 • chudoba
 • negativní vzory v okolí
 • glorifikace rizikového chování
 • nízká úroveň vzdělání
 • nezaměstnanost

Faktory snižující riziko vzniku závislostí

 • sebeúcta a sebedůvěra
 • pozitivní perspektiva
 • účast na životě církve
 • schopnost sebekontroly
 • dobré vztahy v rodině
 • neautoritativní podpora dospívajícího (a jeho přijímaní takového, jaký je)
 • schopnost rodičů dobře komunikovat a řešit rodinné problémy.
 • kvalitní školy
 • pozitivní vzory ve společnosti

 

V posledních dvou letech byl stejným způsobem připraven manuál pro gynekology a gynekologické sestry, pro které bude vznikat i podobně stavěný vzdělávací program. Celý projekt zde úzce navazuje na velmi úspěšnou implementaci Evropského kurikula pro prevenci v podobě českého onlinového kurzu INEP, který se dočkal anglické, portugalské a španělské mutace a ukázal novou perspektivu tohoto typu vzdělávání pro různé profesní skupiny. 

 

O 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy je největší z českých lékařských fakult – navštěvuje ji přes 4500 studentů. Základními studijními programy jsou všeobecné a zubní lékařství, kromě nich nabízí fakulta studium dalších zdravotnických oborů, specializační a celoživotní vzdělávání a řadu doktorských programů. Každoročně absolvuje 1. LF UK více než 300 nových lékařů.

Fakulta je zároveň nejproduktivnější institucí v biomedicínském a klinickém výzkumu. Vědecká práce, pregraduální a postgraduální výuka se koná na 75 teoretických ústavech a klinických pracovištích společných se Všeobecnou fakultní nemocnicí, Fakultní nemocnicí v Motole, Ústřední vojenskou nemocnicí, Thomayerovou nemocnicí, Nemocnicí Na Bulovce i v dalších mezioborových centrech.

1. LF UK se rovněž podílí na projektu BIOCEV – evropském vědeckém centru excelence v oborech biotechnologie a biomedicíny – a projektu Kampus Albertov, zaměřeném na rozvoj excelentních vědeckých a výukových aktivit Univerzity Karlovy v oblasti přírodních a lékařských věd.

 

O Všeobecné fakultní nemocnici v Praze

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (VFN) představuje významné zdravotnické zařízení,
patřící mezi největší nemocnice v ČR. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze poskytuje základní, specializovanou a zvláště specializovanou léčebnou, ošetřovatelskou, ambulantní a diagnostickou péči dětem i dospělým ve všech základních oborech. Zajišťuje také komplexní lékárenskou péči, včetně technologicky náročných příprav cytostatik nebo sterilních léčivých přípravků.
Kromě poskytování zdravotní péče je VFN hlavní výukovou základnou 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a současně jedním z nejvýznamnějších vědeckých pracovišť v oblasti léčebných a diagnostických metod v České republice. Nemocnice má nejdelší tradici akademické medicíny v ČR a od svého založení do současnosti je největším výzkumným medicínským pracovištěm v ČR.

Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
Diskuze ke článku
Přidat komentář
Související produkty na 001shop.cz: 
Zařazení na fórum: 

Komentáře (2)

 • Obrázek uživatele Věrka
  Věrka (anonym)

  Za děti jsou odpovědní v prvé řadě rodiče. Myslím, že stát za ně dělá zbytečně moc práce. Mít tu moc, zaměřím se na příliš "moderní" otce a matky, aby se starali a řádně svoje děti vedli. Když si je uměli pořídit, MUSÍ si s nimi vědět rady. Od toho jsou rodiče. Tečka.

  Črv 09, 2021

Přidat komentář

Reklama

Reklama