Trápení s mokrou postýlkou

Mimovolné úniky moče v dětském věku patří k nejčastěji řešeným, dlouhodobým obtížím. Každé dítě je v časném věku fyziologicky "inkontinentní". V průběhu batolecího a předškolního věku dokáže dítě nejprve udržet moč při bdění, následně ve spánku.

Fyziologický vývoj a dozrávání funkce dolních močových cest probíhá u každého jedince individuálně a velmi úzce souvisí s celkovým stupněm psychomotorického vývoje. Tuto individualitu dítěte je třeba respektovat při pokusech o nácvik hygieny. V tzv. přechodném období (mezi 6. měsícem a 3. rokem věku) se postupně vyvíjí schopnost uvědomování si naplněného močového měchýře, současně postupně dozrává budící reakce, která je důležitá pro udržení kontinence ve spánku. Při nácviku čistoty je nutné vždy respektovat momentální možnosti dítěte. 

Noční pomočování je označováno podle nejnovějších odborných názorů za lékařskou diagnózu (enuresis nocturna), pokud přetrvává po 5. roce života a vyskytuje se minimálně jednou za měsíc.  Za ekvivalent nočního pomočení je považováno též pomočení při odpoledním spánku. V případě denních úniků moče je posunována věková hranice k 3. až 4. roku věku, při současném zhodnocení dalších klinických příznaků. Většinou (v 75 % případů) jde o vývojově podmíněnou poruchu, která vzniká pomalejším dozráváním mechanizmů regulujících tvorbu a vylučování moče. Enurézu lze účinně a efektivně řešit. 

Noční enuréza se vyskytuje u cca 10 - 15 % šestiletých dětí a 5 - 10 % desetiletých. Do dospělosti přetrvává noční pomočování asi u půl až jednoho procenta pacientů. Chlapci bývají postiženi 1,5 - 2x častěji než dívky. 

Příčinou nočního pomočování je opoždění neurobiologického vývoje, spočívající ve třech problémech - vyšší noční tvorbě moče, izolované větší noční aktivitě svalstva močového měchýře a nevyzrálosti budící reakce. V průběhu prvních 6ti let dítěte dozrává nejenom reflektorická regulace močení, ale také hormonální regulační systém produkce moče. Ten zabezpečuje, že v průběhu spánku se vytváří ve srovnání s denní bdělou fází zhruba poloviční množství moče. U části dětí se  nástup této regulační funkce opožďuje v souvislosti se sníženou noční tvorbou vazopresinu. Tyto děti pak v noci produkují nepřiměřeně velké množství moče. Funkce močového měchýře bývá u většiny dětí s enurézou normální, jen u některých z nich kapacita měchýře nedostačuje k tomu, aby udržela vytvořené nadměrné množství moče. 

Při výskytu nočního pomočování byla jednoznačně prokázána role dědičnosti. Pravděpodobnost postižení potomka stoupá s četností výskytu symptomu v rodině. Z různých průzkumů vyplývá, že pomočováním je postiženo až 45 % dětí, u nichž jeden rodič trpí enurézou. Děti rodičů, kteří jsou oba enuretici, mají 77% pravděpodobnost, že se jim tento problém nevyhne. 

Dříve byla noční enuréza považována za psychiatrické onemocnění. Dnes je jednoznačně prokázáno, že příčinu primárního nočního pomočování u dětí nelze hledat v psychopatologii či stresových faktorech v rodině. Naopak, noční pomočování představuje pro děti problém s řadou psychologických a sociálních dopadů. Děti a jejich rodiče se za problém s pomočováním stydí a dochází k omezování aktivit spojených s pobytem dětí mimo domov. Děti se vyhýbají účasti na školách v přírodě, letních táborech či sportovních soustředěních. Noční enuréza narušuje život celé rodiny, je překážkou pobytů u příbuzných, ovlivňuje výběr dovolených. Ve srovnání se svými vrstevníky mají  enuretické děti snížené sebevědomí a sebehodnocení. Případné psychologické odchylky jsou tedy následkem nočního pomočování, nikoliv jeho příčinou. 

Velmi důležitou roli sehrává spolupráce rodiny s praktickým lékařem dítěte. Enurézu je zapotřebí řešit už před nástupem do první třídy, v některých případech již po nástupu do mateřské školy. Včasný začátek léčby je velice důležitý, protože umožní předejít psychickým traumatům dříve, než začne mít dítě problémy v kolektivu. Dotaz na noční pomočování by měl být nedílnou součástí pětileté preventivní prohlídky. Největší překážkou úspěšné léčby nočního pomočování jsou předsudky a stud rodičů, kteří mají často zábrany o problémech svého dítěte hovořit i se svým dětským lékařem. Mnozí rodiče se domnívají, že určité problémy jsou příliš malicherné, aby se o nich zmínili. Jiní zase mají tendenci zamlčovat potíže intimního rázu. Tím však svému dítěti nepomohou, naopak mu mohou ublížit. Na místě je proto svěřit se praktickému lékaři dítěte a domluvit další postup.

 

Prvním krokem k upřesnění příčin pomočování je vedení evidence moče a přijatých tekutin. Ke sledování těchto údajů má za úkol dítě za pomoci rodičů vyplňovat tzv. pitnou a mikční kartu, do které se zapisuje frekvence a objem přijatých tekutin, objemy a frekvence močení a epizody pomočení. Toto měření má probíhat doma za standardních podmínek, kdy jsou děti bez stresu a v dobré kondici, nejlépe 2 - 3 víkendy. Pro lepší přehled je možno použít dětský deníček pomočování (kalendář mokrých a suchých nocí), ve kterém si po každé noci bez pomočení dítě setře veselý obrázek zvířátka, který se skrývá pod stírací vrstvou. 

Základem léčby je dodržování správného pitného režimu (s dostatkem příjmu tekutin během dne a jejich omezením na noc) spolu s podáváním léku snižujícího noční tvorbu moče. Moderní léková forma preparátu Minirin Melt v samorozpustné podobě je bezpečná v dodržování přesné dávky, její podání je jednoduché a pro dítě velice komfortní.  Tyto léky s téměř okamžitým účinkem nahrazují nedostatek vazopresinu a jsou úspěšně používány v léčbě enurézy již téměř dvacet let. Podávají se většinou těsně před spaním.  

Velice praktickým pomocníkem pro rodiče, kteří řeší problémy s pomočováním svých dětí, jsou internetové stránky www.nocvsuchu.cz. Najdou zde všechny základní informace o příčinách, diagnostice a léčbě enurézy, doporučená režimová opatření i kontakty na specialisty - dětské nefrology a urology. Na těchto stránkách je k dispozici i poradna odborníků, na jejímž fungování se podílím. Spolu s dalšími lékaři zde odpovídáme na konkrétní dotazy rodičů.

MUDr. Marie Kmoníčková - nefrologická ordinace pro děti a dorost, Hradec Králové

 

Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
Diskuze ke článku
Přidat komentář
Související produkty na 001shop.cz: 

Přidat komentář

Reklama

Reklama