Zpráva o stavu

Doktorka.cz nabíhá na nový systém. Prosím omluvte dočasnou zhoršenou dostupnost služeb. Děkujeme!

Rodič s autoritou - dle výzkumu nejzdravější způsob výchovy

To, co napsala Diana Baumrindová před téměř padesáti lety, je i dnes stejně pravdivé: rodičovská výchova nesená autoritou je výchova, která je jak reagující, tak požadující. Rodiče s autoritou mají jasná očekávání a stanovují pevné limity, i ve chvíli, kdy se věnují vší té dobré a nezbytné péči, respektování, obdivování, ujišťování a podobně.

Snaží se a pracují na tom, aby pomáhali rozvíjet schopnosti dítěte jak co do sebeurčení, tak i schopnosti přizpůsobovat se, aby byli sami sebou, i když se zároveň někam zařazují a patří (do společnosti, komunity, domova a později na pracoviště).
Baumrindová porovnávala autoritou nesený styl rodičov­ské výchovy se dvěma jinými styly: autoritářským a liberálním.
Autoritářský styl výchovy, jak už jméno napovídá, považuje za nejvyšší prioritu poslušnost dítěte. Činy a rozhodnutí rodičů se řídí tím, aby vychovali dítě, které bude dodržovat pravidla a normy - právní, společenské, školní, domácí. Děti se učí poslou­chat a nezpochybňovat, i když pravidla vypadají, nebo skutečně jsou přehnaná či nahodilá. Ačkoli z těchto dětí často vyrostou občané, kteří ctí zákony, a dobří studenti, Baumrindová zjistila, že v důležitých ohledech strádali. Měli tendenci být úzkostliví a uzavření. Chyběla jim vnitřní síla, aby důvěřovali svému vlast­nímu pohledu a přesvědčení, mysleli sami za sebe a činili nezá­vislé morální volby.

Baumrindová ale zjistila, že ve srovnání s tím, co se dělo v au­toritářských domovech, se dětem vychovávaným liberálními ro­diči často dařilo ještě hůř, mnohem hůř. Děti přehnaně liberálních rodičů nebyly schopné regulovat své emoce. Bouřily se a vzpíraly se autoritě, projevovaly protispolečenské chování v tom smyslu, že porušovaly pravidla, a vypadalo to, že mají pocit, že stojí nad zákony lidské a vzájemné ohleduplnosti. Stojí také za zmínku, že se pak jako dospělí často vzdávali, když měli čelit výzvám téměř jakéhokoli druhu, ať už akademickým, mezilidským nebo vztahu­jícím se k práci. Co přesně dělá liberální rodič? Baumrindová to vystihuje nejlépe:
Liberální rodič se snaží vůči nutkáním, touhám a činům dí­těte chovat netrestajícím, přijímajícím a ujišťujícím způso­bem. Rodič s s dítětem konzultuje rozhodnutí týkající se přístupu a vysvětluje dítěti pravidla v rodině. Požaduje jen málo úkolů v domácnosti a ukázněného chování. Prezentuje se vůči dítěti jako zdroj, kterého může využívat, jak se mu za­chce, a ne jako vzor, který by mělo následovat, ani jako činitel zodpovědný za utváření nebo změnu jeho stávajícího či bu­doucího chování.
Dovoluje dítěti regulovat své vlastní činnosti, co nejvíce to lze, vyhýbá se uplatňování dozoru a nevede dítě k tomu, aby se řídilo zvnějšku stanovenými standardy. Snaží se vyu­žívat rozumu a manipulace, ale ne otevřené síly, aby dosáhl svých cílů.

Jak vidíte - a jak to nejspíš znáte i z první ruky být liberálním rodičem neznamená být špatným rodičem. Liberální rodiče jsou naprosto laskaví a milující rodiče, kteří nechtějí nic víc než vy­chovat šťastné a spokojené děti, z nichž vyrostou šťastní a spo­kojení dospělí, kteří se budou cítit naplněni v každém ohledu. Zatímco si jejich autoritářské protějšky dělají starosti o to, že děti zlobí, liberální rodiče se nejvíc strachují o to, že by své dítě jako bytost mohli nějakým způsobem potlačit, zranit, odradit nebo zbrzdit.
Vy své děti velmi milujete. Jen se musíte naučit i tu přísnější stránku zvládat lépe a pravidelněji. Naučte se to, a rychle doros­tete do rodiče s autoritou, který - jak nám říká výzkum o vývoji dětí - je tím nejzdravějším ideálem. Děti z domovů vedených au­toritou bývají čilejší, šťastnější, mají větší emoční seberegulaci, jsou odolnější, společensky zdatnější a flexibilnější. Jsou schopné žít v rovnováze mezi jejich vlastní vůlí a požadavky společnosti a mívají víru ve svou schopnost se rozhodovat, čelit těžkým úko­lům a tak dále.
Zdroj: Richard Bromfield- Stop rozmazlování!, nakladatelství Portál

 

 

 
 

Související články: 

Přidat komentář

Reklama

Reklama