Petice za zachování praktických dětských lékařů v ČR

Zástupci rodičů a praktických lékařů pro děti a dorost předali 9.3. do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR petiční archy za zachování specializačního vzdělávání v oboru praktické dětské lékařství. Je na nich více než 104 000 podpisů a další stále přibývají.

Rodiče tak vyjádřili svou vůli neměnit novelou zákona o vzdělávání lékařů, kterou předložila Vláda ČR poslancům k projednání, zavedený systém. V něm vedle sebe působí a vzájemně se doplňují praktičtí lékaři o děti a dorost a kliničtí pediatři. Vládní návrh novely zákona však do budoucna počítá jen s jedním univerzálním pediatrickým oborem.

Výhoda současného systému je pro mne jako rodiče zejména v dostupnosti,“ uvádí Martin Pegner, jeden ze signatářů petice, který se zúčastnil jejího předání poslancům. “Když dítě ochoří (a mnoho rodičů to prožívá velmi silně), každých sto metrů k lékaři, např. s vysokou teplotou, je utrpením a nekonečným problémem. Praktický lékař je důležitým průvodcem a pomocníkem rodičů v životě dítěte. Radí s kojením, s rozvojem pohybu, s růstem, se sledováním vývoje, zachytává malé problémy, které nepatří “do nemocnice“, řeší prevenci, očkování, ale i doporučení k různým sportům, na tábory, nebo třeba odchytávají domácí násilí a navádí rodiče v sociálně-právní problematice. To si opravdu u specialisty v nemocnici neumím představit. A to se nezamýšlím nad objednacími dobami k těmto specializovaným dětským lékařům.“

Pan Pegner přiznává, že jej míra podpory v podobě více než 104 000 podpisů mile překvapila. “Domnívali jsme se, že mnoha rodičům budou změny ukradené, protože se projeví postupně až za několik let, ale opak je pravdou. Rodiče jsou upřímně zděšeni možným zhoršením současného kvalitního zdravotního systému. Obávají se výrazného zhoršení dostupnosti a kvality péče o děti.

Váda a její ministerstvo zdravotnictví zastávají názor, že jeden pediatrický obor je dostatec?ný, resp. že praktický lékar? pro de?ti a dorost nepotr?ebuje speciální vzde?lání pr?ed výkonem své samostatné praxe.?Cílem tohoto materiálu je obhájit nutnost existence oboru PLDD a upozornit na možné dopady jeho zrušení.
Pokud záleží na kvalite? a dostupnosti zdravotní péc?e o de?ti, pak je zrušení tohoto oboru špatným krokem.

Jaký je souc?asný stav
Existují dva atestac?ní obory: de?tské lékar?ství (DL) a praktický lékar? pro de?ti a dorost (PLDD). Tyto obory mají spolec?ný dvouletý kmen. Pr?edepsaná praxe je po dobu te?chto dvou let stejná. Následne? se nápln? oboru? rozde?luje a lékar?i absolvují odlišnou praxi práve? pro získání specifických znalostí pro potr?eby zvoleného oboru (DL nebo PLDD).
V praxi to znamená, že absolvent lékar?ské fakulty se rozhodne, zda chce pracovat v nemocnici, nebo v primární péc?i („na obvode?“) a zapíše se po absolvování lékar?ské fakulty do pr?íslušného oboru. Po získání pr?edepsané praxe a vzde?lávacích kurzu? atestuje ve zvoleném oboru. Získá tak specializovanou zpu?sobilost a mu?že samostatne? poskytovat zdravotní služby, mu?že provozovat privátní praxi.
Z výše uvedeného je patrné, že se oba obory c?ástec?ne? pr?ekrývají, protože c?ást potr?ebných znalostí je totožná a c?ást c?inností je v praxi stejná. V obou oborech je ale v souc?asnosti prostor i pro specifickou praxi. Pokud se obory slouc?í v jeden, kvalita pr?ípravy bude pr?irozene? pr?i stejné nebo kratší délce trvání nižší.

Co je primární péc?e?
Primární péc?í se nazývá zdravotní péc?e první linie, jsou to ta místa, kde dochází k prvnímu a neomezenému kontaktu lékar?e a pacienta a kde se provádí nejen léc?ebná péc?e, ale z velké c?ásti také preventivní péc?e.
Primární péc?i v souc?asnosti v C?R zajišt?ují:
    o    praktic?tí lékar?i pro dospe?lé ?
    o    praktic?tí lékar?i pro de?ti a dorost (je jich v souc?asnosti pr?ibližne? 2100 a ?pec?ují o 20 % c?eské populace) ?
    o    zubní lékar?i a ?
    o    gynekologové ?Kdo je praktický lékar? pro de?ti a dorost (PLDD)? ?Lékar?, ke kterému registrují rodic?e své díte? po narození a který se o díte? stará až do 19 let ve?ku. Od narození do dospe?losti provádí preventivní prohlídky, posuzuje vývoj díte?te, vyhledává rizikové faktory pro vznik nemoci. Léc?í be?žné ?
nemoci, spolupracuje s rodinou v širším slova smyslu. Koordinuje specializovanou péc?i o díte?. Stará se o díte? nemocné, ale i o díte? zdravé. Pracuje samostatne? a musí se rychle rozhodovat. Na jeho zkušenosti a erudici závisí to, jak rychle díte? dostane adekvátní pomoc.

Kdo je pediatr (de?tský lékar?)?
Nejc?aste?ji lékar? pracující na de?tském odde?lení nebo ve specializované ambulanci (de?tská nefrologie, de?tská endokrinologie, de?tská gastroenterologie
atd.). Léc?í de?ti, které potr?ebují intenzivní nebo specializovanou péc?i. Stará se o akutne? nebo chronicky nemocné de?ti.

Jak se liší práce praktického lékar?e pro de?ti a dorost a pediatra??

Pro snazší pochopení odlišností je potr?eba rozlišit pediatrii a péc?i o díte?.
Pediatrie je specializovaný obor medicíny.? Péc?e o díte? je širší komplex c?inností a služeb, které jsou díte?ti poskytovány. Moderní strategie péc?e o díte? zahrnuje péc?i o jeho zdraví ve smyslu dobré výživy, dobrého sociálního zázemí, dobré psychosociální péc?e, prevence nemocí, prevence patologického chování, prevence závislostí a dalších. Praktický lékar? pro de?ti a dorost je nositelem te?chto úkonu? a interakcí mezi díte?tem, rodic?em a dalšími c?lánky. Léc?í be?žné de?tské nemoci a je du?ležitým „filtrem“ poskytování dalších zdravotních služeb. Pec?uje o chronicky nemocné de?ti. Je komunikac?ním a koordinac?ním uzlem vpéc?i o díte? nemocné, problematické, díte? ohrožené prostr?edím, ale pr?edevším na poli prevence i o díte? zdravé. Péc?e poskytovaná PLDD je velmi rozmanitá. V jeho ordinaci se rodic?e radí o kojení, výžive?, rýme?, psychických problémech díte?te, odkladu školní docházky, o oc?kování, o riziku drogové závislosti a nejru?zne?jších jiných problémech rodiny.? Vztah lékar?e a rodic?u? a následne? i díte?te je založený na dlouhodobé znalosti, opakovaném kontaktu a tedy velké du?ve?r?e. Dlouhodobá znalost díte?te je výhodou pr?i následné zme?ne? stavu, kdy lékar? rychle rozezná, že se díte? me?ní ze zdraví do rizika nebo do nemoci.?Souc?ástí systému péc?e o díte? je i dostupná vysoce odborná a specializovaná péc?e o díte? vážne? nemocné. Tu poskytuje nemocnic?ní pediatr nebo pediatr specialista za hospitalizace nebo ambulantne?.
Oba obory se tedy prolínají, dopln?ují a jeden bez druhého nemohou existovat, jinak by došlo k omezení kvality péc?e o díte?.
Proto je potr?eba udržet dva obory vzde?lávání, obe? specializace, protože jen tak bude zachována špic?ková kvalita péc?e o díte? v C?R.

Proc? chce ministerstvo me?nit systém vzde?lávání a sluc?ovat obory?
Ministerstvo uvádí dva du?vody:
 
1. snazší prostupnost mezi obe?ma obory
2. kompatibilitu se zeme?mi EU.

?Ani jeden z du?vodu? není dostatec?ný pro rušení oboru a tím i celého systému.
Poptávka po ve?tší prostupnosti je vyvolána mimo jiné zvyšováním ve?kového pru?me?ru souc?asných PLDD a údajným nedostatkem pediatru?.
Ve?kový pru?me?r se zvyšuje i u ostatních ambulantních lékar?u? ve všech oborech a všech evropských zemích. Konkrétne? Slovensko a Ne?mecko r?eší stárnutí pediatrického stavu v primární péc?i i v nemocnici velmi intenzivne?, v te?chto zemích je jeden pediatrický obor a pr?esto nedochází k dostatec?né generac?ní obnove?. Ani u nás ve?tší prostupnost mezi obory nedostatek nevyr?eší.
Prostupnost resp. možnost pr?estupu z odde?lení do terénu a naopak je i nyní možná. Samozr?ejme? po doplne?ní specifického vzde?lání a kurzu?. Je možnost nastavit prostupnost jinak i pr?i zachování obou oboru?.?Problém generac?ní výme?ny mu?že nastat vodlehlých r?ídce osídlených oblastech, kde není ekonomicky výhodné praxi provozovat. Zde je samozr?ejme? otázka nedostatec?né motivace mladého lékar?e k investici do vzde?lání na míste?.
Jak by mohla jednotná pediatrie tento problém vyr?ešit? Tím, že nemocnic?ní pediatr?i se flexibilne? pr?esunou do soukromé praxe PLDD? Pak ale budou chybe?t v nemocnicích, kde práve? v te?chto okrajových regionech i lu?žková pediatrická odde?lení bojují s nedostatkem lékar?u?.
Celý systém generac?ní výme?ny vyžaduje strategické uvažování.
Stavíme-li kvalitní primární péc?i na principu dlouhodobého vztahu pediatra praktika a rodiny díte?te a ne nahodilé péc?i, pak se na generac?ní výme?ne? musí podílet všechny zúc?astne?né složky:
        -  Stát musí garantovat stabilní systém. Chybí koncepce péc?e o díte? v C?R, která by zaruc?ovala zachování systému péc?e o díte? v C?R. ?
        -  Pediatr praktik (PLDD) provozující praxi si musí vc?as vyhlídnout svého pokrac?ovatele, maximálne? ho motivovat a pomoct mu s dosažením patr?ic?ného vzde?lání. ?
        -  Za tím úc?elem byla zr?ízena rezidenc?ní místa pro absolventy ?
        -  Ministerstvo zdravotnictví mu?že zvýšit poc?et te?chto rezidenc?ních míst, mu?že zjednodušit administrativní záte?ž spojenou se zr?ízením a ?provozováním rezidenc?ního místa pro PLDD ?
        -  Nezbytná je podpora Kraju? (pr?i regionálním nedostatku zejména ?v ne?kterých oblastech) ?
        -  Samotné zrušení oboru mnoho pozitivního do generac?ní výme?ny ?nepr?inese?Problematika kompatibility s EU?Kompatibilitu sEvropskou unií navrhovaná zme?na nezajistí. Je zcela v kompetenci každého c?lenského státu EU, jak si postgraduální vzde?lávání zar?ídí. Na evropské úrovni se tvor?í doporuc?ená struktura vzde?lávání lékar?u?, jejíž pr?edlohou byl i náš souc?asný model. Tlak na posílení primární péc?e je v celé Evrope?. Navrhovaný zákon neodpovídá ani tomuto doporuc?enému modelu. A nikdo nevysve?tlil du?vod, jak pr?ípadná kompatibilita vzde?lání s EU vyr?eší nedostatek PLDD v C?echách. ?Dalším váde?ným argumentem pro zrušení oboru je názor, že ?Pediatrie je jen jedna, v nemocnici jako v primární péc?i. ?Výše byly uvedeny odlišnosti obou specializací. Stát musí garantovat, že lékar? samostatne? pracující ve své praxi, bude dostatec?ne? odborne? pr?ipraven. Pr?íprava musí být teoretická i praktická. Praktický lékar? pro de?ti a dorost má široké a specifické kompetence a musí mít možnost je zvládnout v rámci své pr?edatestac?ní pr?ípravy, at? jako absolvent nebo jako lékar? jiné odbornosti. Pokud nemocnic?ní pediatr chce jít pracovat jako PLDD, je samozr?ejme? dostatec?ne? zkušený v oblasti léc?ebné péc?e. Stejne? samozr?ejme?, ale potr?ebuje získat zkušenosti spreventivní péc?í, posudkovou c?inností, legislativou, oc?kováním a dalšími specifiky primární péc?e. To mu garantují dodatec?né kurzy a stáže, resp. atestace. ?Stejne? tak je nemožné, aby se stal praktický de?tský lékar? vedoucím de?tského odde?lení bez doplne?ní pr?íslušného vzde?lání, resp. atestace. ?
Mladým lékar?u?m chybí motivace ve?novat se oboru praktického de?tského lékar?ství
        -  Poc?et lékar?u?, kter?í v posledních letech atestují v oboru PLDD se ustálil a do oboru se pravidelne? zapisují další uchazec?i. Generac?ní výme?na v primární péc?i je dlouhodobe?jším procesem. Jedním z du?vodu? je to, že všichni zájemci o kterýkoliv ze dvou pediatrických oboru? musí nejprve absolvovat praxi na lu?žkovém odde?lení a pak na akreditovaném pracovišti PLDD. Je to du?ležité, protože po pr?evzetí praxe jsou již plne? zodpove?dní za svoji práci a nemají nad sebou dohled staršího lékar?e. ?
        -  Zme?na vzde?lávání tento problém rozhodne? nevyr?eší. Naopak c?asté zme?ny pravidel vyvolají nejistotu a to mu?že práve? ne?které zájemce odradit. Motivací by me?lo být mimo jiné to, že až dosáhnou potr?ebného vzde?lání a nastoupí do zavedené praxe po starším kolegovi, zu?stanou pro ne? pravidla a podmínky co nejstabilne?jší. ?
        -  Otázkou motivací by se me?li zabývat zejména ti, kter?í za poskytování dostupné zdravotní péc?e zodpovídají, tedy zdravotní pojišt?ovny, stát, kraje i obce. Na primární péc?i je kladen du?raz i ve strategiích péc?e o zdraví (napr?. poslední strategie ministerstva zdravotnictví Zdraví 2020), proto je du?ležité na ru?zných úrovních primární péc?i podporovat. ?

Proc? tedy zachovat vedle pediatrie i obor praktický lékar? pro de?ti a dorost? ?
 1.    Protože se praktic?tí de?tští lékar?i starají v první linii o 20% populace a potr?ebují k tomu stabilní systém, vc?etne? adekvátního vzde?lávání. ?

2.    Protože zrušením oboru PLDD pr?estanou být praktic?tí de?tští lékar?i souc?ástí primární péc?e a celý systém se mu?že rozložit.

3.    Protože práce PLDD je zc?ásti odlišná od práce emocnic?ního pediatra a práve? tyto odlišnosti jsou ve vzde?lávání akcentovány po spolec?ném kmeni ?

4.    Protože je potr?eba odlišit pediatrii jako specializovaný obor medicíny a péc?i o díte?, která obnáší i péc?i o díte? zdravé, péc?i o díte? v kontextu jeho rodinných, sociálních a kulturních specifikách, toto je práve? náplní práce pediatra praktika ?

5.    Protože slouc?ením oboru? by obe? odbornosti ztratily prostor pro dostatec?nou specializovanou pr?ípravu, z obou oboru? by musely být pokráceny urc?ité odborné stáže tak, aby se vše vešlo do spolec?né pr?ípravy a celkove? by došlo k méne? intenzivní a méne? specifické pr?íprave?. ?

6.    Protože pediatr praktik je nositelem preventivní péc?e, která zabírá minimálne? polovinu jeho práce, kvalita prevence je priorita pro systém péc?e o díte?. Du?raz na prevenci ve vzde?lání by byl zrušením oboru snížen.

7.    Protože vykonává státem- legislativou nar?ízené úkony (oc?kování, preventivní prohlídky, epidemiologická opatr?ení). ?

8.    Protože PLDD pracuje samostatne? bez možnosti okamžité konzultace a na kvalite? jeho rozhodování stojí následný management onemocne?ní nebo jiného problému, se kterým díte? pr?ichází. Potr?ebuje být v tomto dostatec?ne? erudován, než nastoupí do samostatné praxe. 

9.    Protože je náš systém vzorem pro evropské zeme? a po dopracování dílc?ích zme?n pro usnadne?ní pr?echodu mezi obory mu?že být vzorem ideálním. Protože náš systém primární péc?e o de?ti je v neposlední r?ade? velmi levný.

10.Protože ze strany pr?íjemcu? péc?e (rodic?e a jejich de?ti), poskytovatelu? péc?e (PLDD) ani plátcu? (zdravotní pojišt?ovny) není poptávka po zme?ne?

Otázky, které by me?li zákonodárci pr?ed hlasováním pro zme?nu systému vzde?lávání lékar?u? zvážit:
    1.    Co se stane, když de?ti v C?R nebudou mít v legislative? zakotveného poskytovatele primární péc?e? ?
    2.    Budeode?tiadorostpec?ovatadekvátne?vzde?lanýlékar?(pediatr)jako doposud? Jak bude tato péc?e zajište?na? ?
    3.    Jak bude probíhat preventivní péc?e o díte?, když obor, který ji na základe? legislativy poskytuje, bude zrušen? ?
    4.    Jakovlivnízrušeníoboruvztahlékar?u?vprimárnípéc?iapojišt?oven? ?
    5.    Jak bude péc?e PLDD (kter?í už ale nebudou PLDD) pojišt?ovnou hrazena? Zme?ní se systém úhrad z kapitac?ního na výkonový? Bude se tedy jako u ambulantních specialistu? péc?e limitovat a tedy pro pacienta omezovat? ?
    6.    Kolikbudestátpéc?eodíte?pozme?ne?systému? ?
    7.    Budou moci ti, kter?í atestovali jen v oboru PLDD mohli ihned nastoupit ?do lu?žkových zar?ízení? ?
    8.    Jak budou atestovat ti, kter?í mají již téme?r? splne?nou praxi pro obor ?PLDD? Budou muset další dva roky dopln?ovat vzde?lání? ?
    9.    Jakábudekvalitazkrácenéhovzde?lávacíhoprogramulékar?e? ?
10.A pr?edevším, co pozitivního pr?inese zme?na systému de?tem a rodic?u?m?

Zdroj:?MUDr. Ilona Hülleová,?Pr?edsedkyne? Sdružení praktických lékar?u? pro de?ti a dorost
MUDr. Alena Šebková,?Pr?edsedkyne? Odborné spolec?nosti praktických de?tských lékar?u?)

Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
Diskuze ke článku
Přidat komentář

Komentáře (1)

  • Obrázek uživatele Victor
    Victor (anonym)

    Musíme zde v republice udržet ty dětské lékaře,ale ne jen dětské lékaře.Vím,měli by být více zaplaceni,ale kdo ne?Ceny všeho máme jako na Západě a platy jak někde v Etiopii.Jo,a také by se ve zdravotnicví nemuselo tak rozkrádat.Nemusí se ani tak šetřit,stačí nekást!!!Zdravotnictví je černá díra ječtě větší než obrana a vnitro.Nynější ministr zdravotnicví by mohl mluvit.Možná má z toho velice předražého gama nože i postavený barák,nebo jeho syn?Nikoho to nezajímá.

    Bře 14, 2016

Přidat komentář

Reklama

Reklama