Nezaopatřené děti

Nezaopatřené děti představují více než milion pojištěnců veřejného zdravotního pojištění VZP ČR. V poradně se dozvíte, kdo je nezaopatřené dítě a kdo za něj má oznamovací povinnost. Dozvíte se také kdo platí zdravotní pojištění za dítě školou povinné a jak se mění plátce pojistného při přestupu dítěte na střední či vysokou školu.

Odpovídá Mgr. Jiří Rod, tiskový mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR

  1. Kdo platí zdravotní pojištění za nezaopatřené dítě a kdo má za nezaopatřené dítě oznamovací povinnost? 

Podle zákona je dítě nezaopatřené do doby, než ukončí povinnou školní docházku. Po ukončení povinné školní docházky je dítě bráno jako nezaopatřené do dovršení 26 let, pokud se soustavně připravuje na budoucí povolání. Za nezaopatřené dítě platí zdravotní pojištění stát. Oznamovací povinnost za něj má zákonný zástupce, tedy rodič. Za pojištěnce VZP však přebírá tuto povinnost většina škol. Ty po dohodě provádějí oznámení hromadně za více žáků. Student nebo jeho zákonný zástupce by si měl ověřit, zda právě jeho škola oznámení provádí. Po dohodě s VZP škola za pojištěnce oznamuje zahájení a ukončení studia. Při studiu na vysoké škole navíc škola oznamuje přerušení a znovu zapsání do studia. Pokud škola tuto oznamovací povinnost nepřebírá, je student, respektive jeho zákonný zástupce, nucen tyto okolnosti nahlásit sám. Je-li dítě zaměstnané, částečně za něj přebírá oznamovací povinnost zaměstnavatel.

Do oznamovací povinnosti také patří nahlášení dítěte ke zdravotní pojišťovně po jeho narození. Rodiče či jiní zákonní zástupci jsou povinni dítě nahlásit u zdravotní pojišťovny, u které je přihlášena matka v den porodu, do 8 pracovních dnů od narození. Na základě přihlášení dítěte k pojišťovně platí za dítě do ukončení jeho nezaopatřenosti pojistné stát.

Rodiče také nahlásí zdravotní pojišťovně za pojištěnce důležité změny. Změnu trvalého bydliště, případně změnu jména a příjmení nebo změnu rodného čísla je nutné nahlásit do 30 pracovních dnů, Do osmi pracovních dnů pak musí nahlásit ztrátu nebo poškození zdravotního průkazu pojištěnce.

Více informací naleznete v zákoně č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů platném od 1. ledna 1995, §11 - 14.

  1. Zajímalo by mne, kdo platí zdravotní pojištění za dítě školou povinné?

Po celou dobu povinné školní docházky je plátcem pojistného za dítě stát a to včetně období školních prázdnin bezprostředně navazujících na ukončení období vyučování školního roku, v němž dítě dokončí poslední rok povinné školní docházky. Pokud dítě po ukončení povinné školní docházky pokračuje v soustavné přípravě na budoucí povolání, tedy pokračuje ve studiu na střední či vysoké škole v České republice, platí za něj stát pojistné i po celou dobu prázdnin bez ohledu na to, zda je po dobu prázdnin výdělečně činné nebo má nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci. Za soustavnou přípravu na budoucí povolání se nepovažuje studium dálkové, večerní ani kombinované. Studium na středních nebo vysokých školách v cizině, je postaveno na roveň studia na středních nebo vysokých školách v České republice, pouze v případě kladného rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Nárok na zařazení do nezaopatřených dětí končí dovršením 26 let bez ohledu na skutečnost, zda se dítě stále soustavně připravuje na budoucí povolání.

Za dítě platí pojistné stát i v případě, že dítě nepokračuje ve studiu z důvodu nemoci, úrazu, nebo pokud není schopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. Posuzování zdravotního stavu pro účely tohoto zákona upravuje zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení.

Více informací naleznete v zákoně č. 117/19995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, §11 - 14.

  1. Zajímalo by mne, jak je to s platbou zdravotního pojištění v případě studia na střední škole?

Studium na střední škole je posuzováno jako příprava na budoucí povolání. Z tohoto důvodu hradí po celou dobu studia pojistné stát, a to i v době prázdnin mezi jednotlivými ročníky, jestliže dítě studuje bez přerušení. Pokud na ukončení studia na střední škole bezprostředně navazuje další studium a nedojde k přerušení, stát hradí pojistné stále, a to i v období školních prázdnin.

Stát hradí pojistné také po dobu od úspěšného vykonání závěrečné nebo maturitní zkoušky nebo absolutoria, je-li tato zkouška konána v květnu nebo červnu, do konce období školního vyučování školního roku, tj. do 30. 6. příslušného roku. Pokud žák nesložil úspěšně maturitní zkoušku nebo závěrečnou zkoušku nebo absolutorium v určeném termínu a byla mu povolena opravná zkouška, odklad zkoušky či její opakování, je nezaopatřeným dítětem do 31. 8. kalendářního roku, pokud splňuje podmínky k zařazení do nezaopatřených dětí, za které platí pojistné stát.

Stát platí za dítě pojistné i v případě, že navštěvuje speciální program pro získání základního vzdělání organizovaný základní nebo střední školou ve formě denní výuky, který navštěvují osoby mladší 26 let, které nezískaly základní vzdělání.

Za soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání se však nepovažuje přerušení studia a stát za něj pojistné v tomto období neplatí. Dojde-li však k přerušení studia z důvodu nemoci nebo pro úraz a dítě nebo jeho zákonný zástupce předloží Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR potvrzení ošetřujícího lékaře, že v průběhu této nemoci nebo léčení úrazu nemůže studovat, může být provedeno zařazení mezi nezaopatřené děti, za které platí pojistné stát.

Více informací naleznete v zákoně č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů platném, §11 - 14 a ve vyhlášce č. 322/2005 Sb.; a v jejích přílohách.

Jak je to s platbou zdravotního pojištění během studia na vysoké škole? Hradí pojistné stát stejně jako při studiu na střední škole? Platí nějaké zvláštní podmínky?

Student prezenčního oboru na vysoké škole má zdravotní pojištění hrazeno státem. Dálkové, kombinované či večerní studium se nepovažuje za soustavnou přípravu na budoucí povolání a stát těmto studentům pojistné nehradí. Pojistné stát hradí i za kalendářní měsíc, v němž dítě řádně ukončilo studium na vysoké škole a za kalendářní měsíc následující pokud nevykonávalo po celý tento měsíc výdělečnou činnost nebo nemělo po celý kalendářní měsíc nárok na podporu
v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.

Dítě se připravuje na budoucí povolání i v době od ukončení studia na vysoké škole do dne, kdy se stane studentem téže nebo jiné vysoké školy, pokud studium bezprostředně navazuje na ukončení předchozího studia na vysoké škole, nejdéle však do tří kalendářních měsíců následujících po měsíci, v němž dítě ukončilo studium na vysoké škole. Především se jedná o přechod z bakalářských studijních programů na navazující magisterské studium.

Při zanechání studia na vysoké škole stát platí za dítě pojistné pouze do dne, kdy bylo vysoké škole nebo fakultě, kde je zapsán, doručeno jeho písemné prohlášení o zanechání studia. Při vyloučení ze studia na vysoké škole končí nezaopatřenost dnem, kdy rozhodnutí o vyloučení ze studia nabylo právní moci.

Stát platí za dítě pojistné, pokud přeruší studium z důvodu nemoci nebo pro úraz a předloží pojišťovně potvrzení ošetřujícího lékaře, že v průběhu této nemoci nebo léčení úrazu nemůže studovat.

Studuje-li student s trvalým pobytem na území České republiky v zahraničí, plní oznamovací povinnost sám. Získává-li vzdělání v zemích EU, Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarsku, zůstává po dobu studia zpravidla účasten zdravotního pojištění v České republice. Spadá-li do skupiny nezaopatřených dětí, platí za něj pojistné na zdravotní pojištění stát. Studuje-li nezaopatřené dítě v ostatních zemích světa, zůstává českým pojištěncem, a pojistné na zdravotní pojištění za něj platí stát. Pobývá-li však dítě v jiné zemi EU, EHP či ve Švýcarsku spolu s rodiči, podléhá stejně jako rodiče předpisům o zdravotním pojištění dané země. Tuto skutečnost je nutno oznámit dosavadní české zdravotní pojišťovně a vrátit průkazy zdravotního pojištění.

Pokud student pobývá v zahraničí po dobu delší než 6 měsíců a je v zemi pojištěn, může se odhlásit ze systému veřejného zdravotního pojištění v ČR, a o této skutečnosti podat své zdravotní pojišťovně písemné prohlášení.

Nárok na zařazení do nezaopatřených dětí končí dovršením 26 let bez ohledu na skutečnost, zda se dítě stále soustavně připravuje na budoucí povolání.

Více informací naleznete v zákoně č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů platném, §11 - 14 a ve vyhlášce č. 322/2005 Sb.; a v jejích přílohách.

Pokud si nevíte s čímkoliv rady, můžete se obrátit na  info@vzp.cz nebo na infolinku VZP 844 117 777.

 

Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
Diskuze ke článku
Přidat komentář

Přidat komentář

Reklama

Reklama