Reklama

Jak vzdělávat dítě s autismem

Hovoříme-li o vzdělávání dětí s autismem v běžných školách, jde nejčastěji o děti s Aspergerovým syndromem, dětským nebo atypickým autismem. Většinou jsou to děti s těžkou poruchou mentálního vývoje, která ovlivňuje chování dítěte a způsobuje, že jeho projevy jsou zvláštní a nápadně odlišné od chování vrstevníků.

Na co je třeba si při práci s dětmi s autismem dát pozor, s čím je třeba počítat?

-     Děti s autismem jsou velmi náročné na péči. Jejich rozumové schopnosti jsou většinou v rámci normy, někdy dokonce nadprůměrné, ale ve srovnání s vrstevníky jsou mnohem méně samostatné a méně adaptabilní (přizpůso­bivé), vyžadují speciální a zvýšenou péči jak v rodině, tak i ve škole. Pod­pora asistenta pedagoga bývá nezbytná.

-      Některé projevy, které jsou typické pro autismus, bývají velmi často okolím interpretovány jako schválnost či drzost. Chybí sociální vhled do situace. Nedostatek empatie je příčinou hojně se vyskytujících sociálně nepřiměře­ných reakcí, chybí sociální takt.

-     V nových a neznámých situacích (návštěva zubního lékaře, cesta tramvají, změna obvyklé trasy do školy apod.) mohou děti podlehnout panice a být obtížně zvladatelné, pokud se na situaci předem nepřipraví.

Reklama

-     Komunikační handicap snižuje schopnost porozumět složitějším souvětím, je třeba počítat s „literární přesností“ (doslovné chápání instrukcí). Je nutné ověřovat si, zda dítě pokyny pochopilo, nepočítat s tím, že bude rozumět ne­verbálnímu významu informace (ironický tón, sarkasmus, citové zabarvení).

-     Děti s autismem mají rovněž potíže se soustředěním a často trpí psychomo­torickým neklidem.

Jak by tedy asistent měl k dítěti s autismem přistupovat? Je především zapotřebí dodržovat obecné principy práce s dětmi s autismem, k nimž patří předvídatelnost situací, vyvarovat se náhlých změn, vizualizovat a strukturovat informace.

Úprava prostředí - vzhledem k možné poruše adaptability je zapotřebí upravit vhodně prostředí, ve kterém dítě bude pracovat (denní režim, vizualizace pra­covního programu).

Strukturované učení - systém, který napomáhá dětem porozumět tomu, co se od nich očekává. Učení je navrženo tak, aby minimalizovalo problémy s cho­váním tím, že vytvoří prostředí, které je pro děti srozumitelné a v němž jsou úspěšné. Dítě musí mít jasnou představu o množství práce a o jejím ukončení, jinak je pro něj tato práce únavná a tíživá. (V. Čadilová, Z. Žampachová, 2008)

Nácvik sociálních a komunikačních dovedností - ve třídě je třeba s dítětem pravidelně nacvičovat sociální a komunikační dovednosti. Musíme si uvědomit, že v této oblasti se děti s autismem ve většině případů výrazně odlišují od vrs­tevníků, a proto je nutná trpělivost, více opakování a požadavky přizpůsobit možnostem dítěte a úrovni jeho chápání. Nespoléhat se, že se dítě, pokud poža­davek nepochopí, zeptá nebo požádá o pomoc. Děti s autismem toho většinou nejsou schopny, nechtějí na sebe upozorňovat.

Nácvik sociálních schopností - u dětí s autismem je především třeba mít vždy na paměti, že se nemůžeme spoléhat na jejich sociální instinkt, empatii ani in­tuici, ale můžeme se opřít o intelekt. Proto můžeme nacvičovat různé konkrétní situace, v nichž se dítě může ocitnout, ale nepočítat s tím, že bude schopno získané informace zevšeobecnit a aplikovat na jiné obdobné situace.

Respektování osobního tempa - přizpůsobit se pracovnímu tempu dítěte s au­tismem by mělo být samozřejmostí. Nemusí to však vždy znamenat toleranci pomalejšího tempa. Například děti s Aspergerovým syndromem mohou v ně­kterých oblastech podávat nadprůměrné výkony. I s tím je třeba počítat a mít připravené např. další úkoly, aby se dítě nenudilo.

Motivace - v porovnání např. s motivací dítěte s MP musíme počítat s tím, že u dětí s autismem nebudeme moci zapojit sociální složku. Je potřeba zjistit, co dítě zajímá, a využít k motivaci třeba jeho oblíbenou činnost.

Zdroj: Iva Uzlová - Asistence lidem s postižením a znevýhodněním, nakladatelství Portál

Reklama

Komentáře

Vzdělávání dět… (Út, 3. 7. 2012 - 16:07)
To je téma, které pálí mou kamarádku. Má autistickou holčičku a teď jí musí obsatarat školu a tedy i asistenta. Pro radu jsem poprosila ostatní členky naší Komunity 111.
Reklama